Bylinky

Hluchavka nachová – Lamium purpureum.

/Napísal / 15 / 0